வாக்கிய மற்றும் திருகனித முறையில் ஜாதகம் கணிக்க.

Admin | Jan. 20, 2022, 5:43 p.m.

வாக்கிய மற்றும் திருகனித முறையில் ஜாதகம் கணிக்க.

AstroSeva.Com சுத்த வாக்கிய மற்றும் , திருக்கணித முறை தமிழ் ஜாதகம் ஜோதிட மென்பொருள் கிடைக்கிறது.
Horoscope get it delivered. வாக்கிய மற்றும் திருகனித முறையில் ஜாதகம் கணிக்க. https://bit.ly/33bZofd
Tamil Horoscope sofware ? https://bit.ly/astroseva_soft

#tamilastrology #astrologysoftware #astrologers
1) தமிழ் வாக்கிய ஜோதிடம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) — Rs.7800/- 2) ஆங்கில வாக்கிய ஜோதிடம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.7800/- 3) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் தமிழ் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.7800/- 4) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் ஆங்கிலம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.7800/- 5) கணிதம் தமிழ் மென்பொருள் (திரை& அச்சிடுதல்) .—Rs.2000/- 6) திருமணப்பொருத்தம் மென்பொருள் (ஆங்கிலம் & தமிழ்) —Rs.1000/- 7) தெலுங்கு ஜோதிட மென்பொருள்—Rs.5800/- 😎 வாக்கிய ஜோதிடம் தமிழ் & ஆங்கிலம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.15000/- 9) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் தமிழ்& ஆங்கிலம் மென்பொருள் (திரை& அச்சிடுதல்) —Rs.15000/- 10) வாக்கிய ஜோதிடம் தமிழ் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.2800/- 11) வாக்கிய ஜோதிடம் ஆங்கிலம் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.2800/- 12) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் தமிழ் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.2800/- 13) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் ஆங்கிலம் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.2800/- 14) தெலுங்கு ஜோதிடம் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs) 2800/-
For discount offer Like Facebook page https://bit.ly/fbAstroseva Buy online at Amazon. https://bit.ly/astroseva_buy For demo WhatsApp Bit.ly/wa66333

Keywords: வாக்கிய மற்றும் திருகனித முறையில் ஜாதகம் கணிக்க

Recommended posts