வாக்கிய மற்றும் , திருக்கணித முறை தமிழ் ஜாதகம் ஜோதிட மென்பொருள்

Admin | Sept. 14, 2020, 8:18 a.m.

வாக்கிய மற்றும் , திருக்கணித முறை தமிழ் ஜாதகம் ஜோதிட மென்பொருள்

AstroSeva.Com சுத்த வாக்கிய மற்றும் , திருக்கணித முறை தமிழ் ஜாதகம் ஜோதிட மென்பொருள் கிடைக்கிறது. 

 software astroseva formally Graymatter


WhatsApp Us for more details: Bit.ly/wa59095 #astrologysoftware #kundlisoftware #horoscopesoftware #astrologysoftwareforpc #astrologysoftwareforlaptop #astrologysoftwareforvakyam #வாக்கியமுறை #AstroSeva.Com #திருக்கணிதமுறை #தமிழ்மென்பொருள். #தமிழ்ஜாதகம் #ஜோதிடமென்பொருள் #indianastrology ************************ 


This Diwali season, Acquire more customers at low cost.


1) தமிழ் வாக்கிய ஜோதிடம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) — Rs.9800/-

2) ஆங்கில வாக்கிய ஜோதிடம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.9800/-


3) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் தமிழ் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.9800/-

4) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் ஆங்கிலம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.9800/-

5) Numerolgy எண் கணிதம் தமிழ் மென்பொருள் (திரை& அச்சிடுதல்) .—Rs.3000/-

6) திருமணப்பொருத்தம் மென்பொருள் (ஆங்கிலம் & தமிழ்) —Rs.2000/-


7) தெலுங்கு ஜோதிட மென்பொருள்—Rs.7800/-

8) வாக்கிய ஜோதிடம் தமிழ் & ஆங்கிலம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.19000/-

9) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் தமிழ்& ஆங்கிலம் மென்பொருள் (திரை& அச்சிடுதல்) —Rs.19000/-

10) வாக்கிய ஜோதிடம் தமிழ் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.3800/-

11) வாக்கிய ஜோதிடம் ஆங்கிலம் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.3800/-

12) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் தமிழ் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.3800/-

13) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் ஆங்கிலம் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.3800/-

14) தெலுங்கு ஜோதிடம் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs) 3800/- 


************************


EMI from ₹156. Onwards. No Cost EMI available. EMI options https://bit.ly/astroseva_buy AstroSeva Store on your favourite Amazon now. 


************************

Need Tamil Horoscope sofware ? https://bit.ly/astroseva_soft 

************************

Horoscope get it delivered. வாக்கிய மற்றும் திருகனித முறையில் ஜாதகம் கணிக்க. https://bit.ly/33bZofd 

************************

Keywords: திருக்கணிதமுறை astrologysoftware Stardotstar indianastrology astrologysoftwareforlaptop AstroSeva.Com kundlisoftware astrologysoftwareforpc தமிழ்மென்பொருள். horoscopesoftware வாக்கியமுறை astrologysoftwareforvakyam தமிழ்ஜாதகம் ஜோதிடமென்பொருள்

Recommended posts