தமிழ் ஜாதகம் ஜோதிட மென்பொருள்

Admin | Dec. 24, 2022, 5:40 a.m.

தமிழ் ஜாதகம் ஜோதிட மென்பொருள்

There are a number of Indian astrology software programs available that can be used to generate astrological charts and predictions based on the principles of Vedic astrology. Some popular examples include:

  1. JyotishApp: This is a comprehensive astrology software program that allows users to generate detailed astrological charts and reports. It features a wide range of tools and features, including the ability to generate predictions based on various astrological systems and techniques.

  2. Kundli Chakra: This is a popular astrology software program that is used by many astrologers in India. It offers a wide range of features, including the ability to generate detailed astrological charts, predictions, and reports.

  3. Leo Star: This is another popular astrology software program that is widely used in India. It offers a range of features, including the ability to generate astrological charts and predictions based on various astrological systems and techniques.

  4. Astrology for Windows: This is a comprehensive astrology software program that is suitable for both beginners and advanced users. It offers a range of features, including the ability to generate astrological charts and predictions based on various astrological systems and techniques.

It is important to note that the accuracy and reliability of astrological predictions and charts generated by software programs can vary, and should be used with caution. It is always best to consult with a qualified and experienced astrologer for accurate and personalized astrological guidance.


AstroSeva.Com சுத்த வாக்கிய மற்றும் , திருக்கணித முறை தமிழ் ஜாதகம் ஜோதிட மென்பொருள் கிடைக்கிறது.

ஆன்லைன் கட்டண இணைப்பு மற்றும் மென்பொருள் பதிவிறக்க விநியோக இணைப்பு தொடர்பான கூடுதல் தகவலுக்கு 9840066333 அழைக்கவும்.

1) தமிழ் வாக்கிய ஜோதிடம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) — Rs.9800/- 2) ஆங்கில வாக்கிய ஜோதிடம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.9800/- 3) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் தமிழ் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.9800/- 4) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் ஆங்கிலம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.9800/- 5) Numerolgy எண் கணிதம் தமிழ் மென்பொருள் (திரை& அச்சிடுதல்) .—Rs.3000/- 6) திருமணப்பொருத்தம் மென்பொருள் (ஆங்கிலம் & தமிழ்) —Rs.2000/- 7) தெலுங்கு ஜோதிட மென்பொருள்—Rs.7800/- 8) வாக்கிய ஜோதிடம் தமிழ் & ஆங்கிலம் மென்பொருள் (திரை & அச்சிடுதல்) .—Rs.19000/- 9) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் தமிழ்& ஆங்கிலம் மென்பொருள் (திரை& அச்சிடுதல்) —Rs.19000/- 10) வாக்கிய ஜோதிடம் தமிழ் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.3800/- 11) வாக்கிய ஜோதிடம் ஆங்கிலம் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.3800/- 12) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் தமிழ் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.3800/- 13) திருக்கணிதம் ஜோதிடம் ஆங்கிலம் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs.3800/- 14) தெலுங்கு ஜோதிடம் ஒரு பக்கம் மென்பொருள்—Rs) 3800/-


EMI from ₹156. Onwards. No Cost EMI available. EMI options https://bit.ly/astroseva_buy AstroSeva Store on your favourite Amazon now.


Keywords: indianastrology astrologysoftwareforpc திருக்கணிதமுறை astrologysoftwareforlaptop astrologysoftware தமிழ்மென்பொருள். AstroSeva.Com வாக்கியமுறை தமிழ்ஜாதகம் horoscopesoftware kundlisoftware astrologysoftwareforvakyam ஜோதிடமென்பொருள் Stardotstar

Recommended posts